Digital Library [ Search-Result ]


Search: "[ author: Wei Xu ]" (7)
Soft-switching buck inverter
Wei Xu  Xiaohua Wu  Feng Hong
Vol. 21, No. 1, pp. 113-125, Jan. 2021
10.1007/s43236-020-00175-8