Digital Library


Journal of Power Electronics, Vol. 21, No. 1, Jan. 2021


 

Soft-switching buck inverter

Wei Xu  Xiaohua Wu  Feng Hong
Vol. 21, No. 1, pp. 113-125, Jan. 2021
10.1007/s43236-020-00175-8